Podmienky použitia

Podmienky používania webového sídla

Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami. Ak s nasledujúcimi podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte toto webové sídlo.

Niektoré právne obmedzenia

Spoločnosť Interielook, prevádzkovateľ obsahu webového sídla interierlook.eu, vám dáva oprávnenie prezerať a sťahovať materiály z tohto webového servera výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie a za predpokladu, že všetky doložky týkajúce sa autorských a iných vlastníckych práv, ktoré sú súčasťou pôvodných materiálov, zachováte vo všetkých kópiách týchto materiálov. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tomto webovom serveri, nesmiete v žiadnom prípade upravovať, reprodukovať alebo verejne vystavovať, predvádzať či šíriť alebo inak používať na žiadny verejný či komerčný účel. Materiály na tomto webovom serveri sú chránené autorským právom a akékoľvek ich neoprávnené použitie môže znamenať porušenie zákonov o autorských právach, zákonov o ochranných známkach a iných zákonov. Ak porušíte niektorú z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať tento webový server sa automaticky ukončí a musíte ihneď zničiť všetky materiály, ktoré ste si stiahli alebo vytlačili.

Odmietnutie zodpovednosti

Materiály (vrátane celého softvéru) a služby poskytované na tomto webovom serveri sú poskytované „tak, ako sú“, tzn. Bez záruk akéhokoľvek druhu vrátane záruky vhodnosti na konkrétny účel či záruky neporušovania duševného vlastníctva. Záväzky spoločnosti Interierlook týkajúce sa poskytovaných služieb sú určené výhradne zmluvami, na základe ktorých sú poskytované. Ďalej spoločnosť Interierlook neručí za správnosť a úplnosť materiálov, softvéru a služieb na tomto webovom serveri, môže kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny v materiáloch na tomto webovom serveri alebo zmeny služieb a cien v týchto materiáloch. Materiály a služby na tomto webovom serveri nemusia byť aktuálne a spoločnosť Interierlook sa nezaväzuje, že bude materiály a služby na tomto webovom serveri aktualizovať.

Obmedzenia zodpovednosti

Spoločnosť Interierlook, jej dodávatelia ani iné tretie strany spomenuté na tomto webovom serveri nebudú v žiadnom prípade zodpovedať za žiadne škody akéhokoľvek druhu (vrátane, ale bez obmedzenia tých škôd, ktoré sú dôsledkom ušlých ziskov, straty dát alebo prerušenia obchodov) spôsobené používaním, neschopnosťou používať alebo na základe výsledkov používania tohto webového servera, akéhokoľvek servera, na ktorý tento server odkazuje, alebo materiálov a informácií obsiahnutých na ktoromkoľvek alebo na všetkých webových serveroch, či na základe záruky, zmluvy, deliktu, alebo akýchkoľvek právnych teórií a bez ohľadu na to, či spoločnosť Interierlook bola alebo nebola na možnosť vzniku takýchto škôd upozornená. Ak používanie materiálov, informácií či služieb z tohto webového servera bude mať za následok nutnosť údržby, nastavenia alebo opravy zariadenia či dát, ponesiete všetky náklady s tým spojené.

Podmienky, ktorým sa používateľ podriaďuje

Spoločnosť Interierlook od vás prostredníctvom tohto webového servera nechce prijímať dôverné ani chránené informácie. Žiadne materiály, informácie alebo iné oznámenia, ktoré prenesiete alebo zašlete na tento webový server, nebudú považované za dôverné ani za chránené. Spoločnosť Interierlook nebude mať k takým správam žiadne záväzky. Spoločnosť Interierlook a osoby ňou poverené budú môcť kopírovať, zverejňovať, šíriť a inak používať všetky také oznámenia, vyobrazenia, zvuky, texty a iné súčasti na akékoľvek komerčné alebo nekomerčné účely.

Sledovanie prevádzky webového servera

Spoločnosť Interierlook bude v záujme udržania požadovaných kvalitatívnych parametrov tohto webového servera a poskytovaných služieb a v súvislosti s technologickou povahou prevádzky siete Internet monitorovať prevádzku svojich DNS, webových, databázových a poštových serverov vrátane IP adries počítačov kontaktujúcich tieto servery pomocou celosvetovej počítačovej siete Internet a bude tieto informácie archivovať a vyhodnocovať, najmä z dôvodov technického zabezpečenia prevádzky tohto webového servera a rozširovania jeho služieb podľa ich skutočného využitia.

Použitie súborov cookie

Tento webový server zasiela na osobné počítače používateľov tohto webového servera súbory cookie (pokiaľ používateľ prijímanie týchto súborov povolil vo svojom prehliadači internetových stránok) alebo tieto súbory z týchto počítačov číta, ak používateľ tento webový server už niekedy v minulosti navštívil. Jedným z dôvodov používania súborov cookie je pomoc pri zbere štatistických údajov o návštevnosti tohto webového servera podľa vyššie uvedeného opisu. Tieto informácie nikdy nie sú spojené s osobnými údajmi.

Prijímanie súborov cookie z tohto webového servera možno zakázať priamo vo vašom prehliadači internetových stránok podľa postupov tvorcu vami používaného prehliadača.

Ochrana osobných údajov

Identifikovateľné osobné informácie poskytnuté spoločnosti Interierlook za účelom získania služieb budú spracované v súlade s vyhlásením Ochrana osobných údajov. Je zakázané prenášať alebo zasielať na tento webový server alebo z tohto webového servera akékoľvek nezákonné, urážlivé, ohováračské, neslušné, pornografické či iné materiály, ktoré porušujú akýkoľvek zákon.